Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vicedean-it:projects:index

FELIT0001 Nový Web FEL

Záměr projektu: Převést správu a tvorbu webových stránek FEL do prostředí redakčního systému, navrhnout novou strukturu, upravit grafický design stránek a naplnit obsahem nejprve pro anglickou část webu a po širší diskusi také pro český obsah. Pro účely katederních webů připravit šablonu a prostředí pro rychlou tvorbu webu katedry.

Očekávané přínosy:

 • Zlepšení propagace fakulty
 • Zlepšení organizace tvorby a správy jednotlivých částí webu
 • Zvýšený zájem uživatelů

Cíle:

 • Funkční webové stránky v české i anglické verzi
 • Upravený a nový obsah
 • Implementovaný funkční redakční systém pro správu stránek
 • Nový grafický design

FELIT0002 Jednotný systém pro podporu studia

Záměr projektu Vytvořit fakultní prototypy systémů Moodle a CourseWare pro podporu elektronické formy výuky s cílem sjednotit aktuálně provozované instance těchto systémů napříč fakultou, zjednodušit vytváření nového obsahu a vytvořit jednotný přístup k obsahu provozovaných systémů prostřednictvím akademického portálu.

Očekávané přínosy:

 • Ušetření nákladů spojených s podporou desítek vzájemně velmi podobných systémů.
 • Zvýšení kvality výukových materiálů zveřejňovaných ve výukových systémech fakulty.
 • Odbourání problému s orientací studentů ve výukových systémech.
 • Zvýšení kvality služeb SVTI a obecně úroveň vzdělávání na FEL ČVUT.

Cíle:

 • Stanovit jednotný a celofakultní standard nakládání s výukovými materiály
 • Stanovit požadavky na funkcionality a konfiguraci celofakultního Moodlu
 • Zajistit vývoj celofakultního Moodlu na základě požadavků
 • Přesunout kurzy ze systému EDUX do systému CourseWare
 • Převzít správu systému CourseWare pod SVTI
 • Specifikovat požadavky na vývoj systému CourseWare a zajistit jejich realizaci
 • Převzít aplikaci akademický portál a rozhraní Message API pod vlastní správu
 • Specifikovat požadavky na další rozvoj akademického portálu a Message API a zajistit jejich realizaci

FELIT0003 Vysokoškolské kvalifikační práce

Záměr projektu: Vytvoření nástroje pro administraci celého životního cyklu VŠKP od návrhu tématu po zveřejnění práce včetně návrhů, schvalování a přiřazování státnicových komisí studentům. Záměrem je podpora a zjednodušení administrativní činnosti spojené s VŠKP a SZZ.

Nástroj VŠKP implementuje VIC v rámci KOSu. Pro ten jsou sbírány funkční požadavky na jednotlivých fakultách a součástech ČVUT.

Očekávané přínosy:

 • Podpora administrativy spojené s VŠKP
 • Podpora administrativní činnosti spojené se SZZ

Cíle:

 • Vytvoření nástroje pro sestavování, schvalování státnicových komisí, přiřazování studentů, poskytování informací k zkoušeným studentům (prospěch, délka studia, soutěže, posudky závěrečné práce).
 • Vytvoření nástroje pro administraci celého životního cyklu VŠKP od návrhu tématu po zveřejnění práce.

FELIT0004 Informační strategie FEL

Záměr projektu: Na základě analýzy informačních potřeb fakulty a současného stavu jejich podpory navrhnout vizi rozvoje IT prostředí z dlouhodobého hlediska a na základě toho vypracovat strategii naplnění této vize.

Očekávané přínosy:

 • Reflexe informačních potřeb fakulty
 • Jasná vize řízení rozvoje IT
 • Zpřesnění a zefektivnění operativního řízení podpory IT

Cíle:

 • Přehled aktuálních potřeb a nedostatků stávajícího stavu
 • Specifikovány priority rozvoje a podpory
 • Stanoven postup realizace rozvoje
 • Nastaven postup pro řízení změn

FELIT0005 Procesní portál

Záměr projektu: Rozvoj procesního portálu po stránce funkční, technologické i obsahové tak, aby sloužil nejen k čerpání informací o správných postupech, ale aby se stal jedním z ústředních bodů efektivního fungování celé fakulty. Zajistit větší provázání s obsahem webu fakulty a zvýšit tak dostupnost hledaných informací o fungování fakulty.

Očekávané přínosy:

 • Zvýšení transparentnosti
 • Udržení know-how o způsobu vykonávání interních procesů
 • Zdroj dat pro případné optimalizace procesů
 • Poskytování informací o odpovědnostech a kompetencích pracovníků děkanátu
 • Poskytování ucelených informací akademické obci

Cíle:

 • Analýza a zmapování interních procesů vybraných pracovišť ČVUT FEL
 • Analýza a zmapování vybraných služeb
 • Vývoj aplikace „Procesní portál“
 • Analýza obsahu fakultního DMS a provázání s obsahem procesního portálu
 • Analýza obsahu fakultního webu a provázání jeho dílčích částí s obsahem procesního portálu
 • Zajištění dlouhodobé udržitelnosti aktuálnosti obsahu procesního portálu

FELIT0006 Elektronizace agendy doktorského studia

Záměr projektu: Analýza agendy doktorského studia a specifikace oblastí vhodných pro elektronizaci formou doplnění nebo rozvoje současných nástrojů s cílem zefektivnění a zjednodušení celé agendy při současném zlepšení informovanosti všech účastníků.

Očekávané přínosy:

 • Elektronizace a uchovávání vhodných údajů o průběhu doktorského studia na jednom místě s jasně definovanými přístupy
 • Zefektivnění a zjednodušení agendy související s doktorským studiem s důrazem na snižování potřeb návštěv studijního oddělení či jiných součástí ČVUT FEL ze strany studentů a snahou co nejvíce agendy odbavit on-line
 • Zpřehlednění a zjednodušení sledování průběhu doktorského studia jednotlivých studentů pro jejich školitele a odpovědné pracovníky ČVUT FEL
 • Průběžnému a automatickému upozorňování studentů a zaměstnanců na všechny důležité události a termíny, které jsou s doktorským studiem spojené
 • Řízení kvality a úspěšnosti doktorského studia včetně vyhodnocování úspěšnosti školitelů a studentů
 • Archivaci veškerých relevantních dokumentů, publikací, posudků a hodnocení vzniklých v průběhu doktorského studia na jednom místě s jasně definovanými přístupy

Cíle:

 • Úvodní analýza
 • Analýza již existujících SW aplikací k elektronizaci agendy DS
 • Výběr a prioritizace procesů pro realizaci
 • Výběr platformy
 • Analýza a podrobný popis vybraných procesů
 • Specifikace požadavků na vybrané procesní aplikace
 • Vývoj vybraných procesních aplikací

FELIT0007 Aplikace pro přijímací řízení

Záměr projektu: Vytvoření aplikace pro podporu administrativních procesů přijímacího řízení a komunikace se studentem pro snížení pracnosti souvisejících administrativních prací a zlepšení informovanosti studentů.

Očekávané přínosy:

 • Zrychlení administrativy související s přijímacím řízením, minimalizace chyb, snížení časové náročnosti

Cíle:

 • Vytvoření aplikace pro správu přihlášek, generování dopisů a rozhodnutí
 • Administrace zápisů a úprava termínů studentem

FELIT0008 Virtualizace IT infrastruktury a služeb

Záměr projektu: Sběr a analýza potřeb kateder z pohledu služeb infrastruktury vhodných k virtualizaci a následný návrh a specifikace virtualizačních služeb SVTI. Standardizace vybraných virtualizačních / virtualizovaných služeb a specifikace možností specifických řešení virtualizace.

Očekávané přínosy:

 • Optimalizace ekonomiky provozu, zvýšení bezpečnosti systémů, evidence licencí a jejich případné optimalizace
 • Vyšší komfort kateder
 • Rychlost přípravy často požadovaných prostředí

Cíle:

 • Kategorizovat a charakterizovat požadavky na infrastrukturu s možností virtualizace
 • Specifikace standardů řešení virtualizace
 • Ověření navržených standardů v praxi

FELIT0009 Elektronická průvodka - Vypsání nového grantu

Záměr projektu: Analýza procesů souvisejících s podáváním grantových žádostí, výběr a specifikace oblastí vhodných k elektronizaci a návrh řešení této podpory. Následná realizace řešení vybraných oblastí formou “Proof of Concept”.

Očekávané přínosy:

 • Elektronizace a uchovávání vhodných údajů o žádostech o grantové projekty na jednom místě s jasně definovanými přístupy
 • Zefektivnění a zjednodušení agendy související se schvalováním žádostí o grantové projekty s důrazem na snižování potřeb návštěv oddělení pro vědu a výzkum či jiných součástí ČVUT FEL ze strany žadatelů o grant a snahou co nejvíce agendy odbavit on-line
 • Zpřehlednění a zjednodušení sledování průběhu schvalovacího procesu pro žadatele a odpovědné pracovníky ČVUT FEL
 • Průběžnému a automatickému upozorňování žadatelů na všechny důležité události a termíny, které jsou s agendou spojené
 • Řízení kvality a úspěšnosti grantových žádostí včetně vyhodnocování úspěšnosti žadatelů a pracovišť

Cíle:

 • Analýza současného stavu a definice vhodných oblastí pro elektronizaci
 • Detailní specifikace vhodných oblastí pro elektronizaci a tvorba podkladů a dokumentace pro následnou elektronizaci
 • Průběžné testování a kontrola, zda elektronizace odpovídá původním požadavkům

FELIT0010 Podpora evaluace zaměstnanců

Záměr projektu: Analýza, návrh a realizace řešení elektronické podpory pravidelného hodnocení zaměstnanců fakulty. V počáteční fázi bez větších vazeb na jiné systémy.

Očekávané přínosy:

 • Automatizovaná agenda pravidelného hodnocení zaměstnanců

Cíle:

 • Analýza požadavků
 • Vytvoření aplikace

FELIT0011 Kompetenční model katederních správců

Záměr projektu: Návrh modelu kompetencí správců IT na katedrách a jejich odpovědnosti včetně pravidel spolupráce s SVTI s cílem odstranění nedostatků při správě IT prostředků na pomezí mezi katedrou a fakultou nebo akcí s přesahem oblasti přidělené danému správci.

Očekávané přínosy:

 • Definice práv a kompetencí katederních správců sítě

Cíle:

 • Vytvoření kompetenčního modelu na základě předpisu rektora, stanovených podmínek provozu sítě (cesnet, vic..)

FELIT0012 Absolventský portál/databáze absolventů

Záměr projektu: Analyzovat možnosti udržení kontaktu a komunikace s absolventy a připravit prostředí pro první krok k systematické evidenci kontaktů absolventů.

Očekávané přínosy:

 • Udržení kontaktu s absolventy FEL

Cíle:

 • Analyzovány možnosti udržování vztahu s absolventy
 • Vytvoření databáze pro uchování kontaktů s absolventy
 • Vytvoření vzoru a nástroje pro získávání souhlasu s evidencí kontaktu
 • Obeslání absolventů 2015

FELIT0013 Alfresco, 2.etapa

Záměr projektu: Nasazení nové verze CMS Alfresco a podpora pro větší využití možností tohoto systému v oblasti vyhledávání, řízení historie dokumentů a případné zavedení řízení vzájemných souvislostí dokumentace.

Očekávané přínosy:

 • Lepší kontrola nad vybranými typy dokumentů
 • Zlepšení vyhledávání
 • Možnost zavedení RM (records management)

Cíle:

 • Nasazena nová verze Alfresco
 • Aktualizovaná dokumentace

FELIT0014 Elektronizace vybraných agend SO

Záměr projektu: Výběr agend studijního oddělení, jejichž převedení do elektronické podoby by přineslo významné zvýšení efektivity případně zlepšení informovanosti studentů, a návrh a realizace potřebného řešení pro podporu těchto agend.

Očekávané přínosy:

 • Zefektivnění a případně i zrychlení vyřizování vybraných agend, zjednodušení a zpřehlednění pro studenty i pracovníky studijního oddělení

Cíle:

 • Vytipování vhodných agend
 • Volba softwarového řešení
 • Realizace a implementace řešení

FELIT0015 Změnové řízení

Záměr projektu: Nasazení řešení plně podporujícího celý proces změnového řízení pro evidenci a transparentní a zároveň efektivní vyřízení všech požadavků na změnu. Řešení musí respektovat aktuální hierarchii řízení fakulty.

Očekávané přínosy:

 • Zvýšení efektivity a transparentnosti univerzitních procesů

Cíle:

 • Nasazení plně funkční procesní aplikace do rutinního provozu
 • Transparentní vyřizování změnových požadavků
 • Centralizovaná správa změnových požadavků

FELIT0016 Katalog centrálně provozovaných systémů FEL

Záměr projektu: Zavedení evidence IT prostředků s vazbou na poskytované IT služby, sledování jejich využití a zajištění podpory ze strany správců. Evidence je základem pro nastavení parametrů poskytovaných IT a informačních služeb a řízení efektivity těchto služeb.

Očekávané přínosy:

 • Přehled provozovaných systémů a jejich komponent
 • Efektivnější řízení IT služeb
 • Možnost sledování vzájemných vazeb komponent na okolí

Cíle:

 • Seznam systémů
 • Zavedena kategorizace systémů, stanovení důležitosti
 • Seznam komponent provázán na služby a zdroje

FELIT0017 Elektronické hlasování FEL

Záměr projektu: Zjednodušit administrativu hlasování VR tím, že členové budou moci dle zaslaných podkladů ihned vyjádřit svůj názor k jednotlivým otázkám v orientačním elektronickém hlasování. Takto předjednané body budou moci na jednání VR být schváleny jako celek.

Očekávané přínosy:

 • Zrychlení administrativy hlasování
 • Zajištění relevantních údajů pro formulaci usnesení VR před finálním hlasováním
 • Umožnění hlasování/vyjádření názoru bez nutnosti fyzické účasti na jednání rady
 • Realizací tohoto řešení bude také možné lépe vyhodnotit možnosti plné elektronizace hlasování VR

Cíle:

 • Specifikovat požadavky na parametry hlasování
 • Vytvořit webovou aplikaci umožňující:
  • zadávávání otázek k hlasování,
  • doplnění otázek o komentáře, odkazy apod.,
  • seskupení otázek do skupin (např. ke společnému tématu),
  • notifikování členů rady o novém hlasování a zaslání odkazu na něj,
  • samotné hlasování a vyhodnocení.

FELIT0018 Zahraniční cesty

Záměr projektu: Implementace modulu Cestovní příkazy v systému PES do prostředí FEL.

Očekávané přínosy:

 • Dosažení souladu s platnou legislativou
 • Snížení administrativní zátěže při vyúčtování
 • Snížení chybovosti a rizik spojených s nedodržením standardního postupu

Cíle:

 • Nastavení kompetenčního modelu v rámci procesu schvalování a vyúčtování cesty
 • Definice metodických pokynů pro práci se systémem a aktualizace procesu schvalování
 • Zaškolení zaměstnanců na práci s novým systémem

FELIT0019 Middle ware - datový sklad

Záměr projektu: Potenciálním záměrem je vytvoření centrálního bodu pro přístup k datům z fakultních a univerzitních systémů.

Očekávané přínosy:

 • Zatím nespecifikovány. Bude předmětem připravované analýzy.

Cíle:

 • Analýza požadavků na rozhraní, architekturu a využívaných dat
 • Analýza nákladů a přínosů projektu
 • Návrh řešení a specifikace poskytovaných služeb
 • Návrh právového modelu
 • Implementace řešení
 • Pilotní provoz

FELIT0020 Elektronické doktorské studium ČVUT

Záměr projektu: Zajistit implementaci úprav a rozšíření KOS navržených v analytické dokumentaci z roku 2015 v prostředí FEL.

Očekávané přínosy:

 • Zajištění možnosti vyjádření uživatelů FEL k nový funkcionalitám a úpravám
 • Ověření úprav před jejich nasazením do provozního prostředí
 • Hladké nasazení nových úprav v prostředí FEL

Cíle:

 • Zajištěné beta testování realizovaných úprav
 • Získána zpětná vazba uživatelů a předána formou připomínek k zapracování
 • Vytvořeny uživatelské návody
 • Proškoleni uživatelé

FELIT0021 Rozvoj WEB FEL

Záměr projektu: Zvýšit úroveň obsahu webových stránek fakulty a jejich správy

Očekávané přínosy:

 • Zlepšení propagace fakulty
 • Lepší přehlednost a dostupnost poskytovaných informací
 • Zvýšení atraktivity
 • Sblížení a lepší propojení webů programů a kateder s fakultním webem

Cíle:

 • Unifikace webů studijních programů
 • Vytvořeny návrhy na optimalizaci struktury obsahu
 • Doplněny grafické prvky pro zvýšení atraktivity
 • Realizovány nové interaktivní funkce
 • Vytvořena doporučení pro weby kateder

FELIT0022 Aktualizace a optimalizace procesů FEL

Záměr projektu: Aktualizovat, doplnit a validovat procesní mapy FEL a navrhnout nové procesy nebo optimalizaci stávajících procesů.

Očekávané přínosy:

 • Zlepšení chodu některých procesů
 • Procesní dokumentace v souladu s aktuálním stavem
 • Procesní dokumentace převedena do nového portálu

Cíle:

 • Validovány všechny neaktuální procesní mapy
 • Navrženy optimalizace a doplnění procesů
 • Procesní dokumentace zveřejněna v novém portálu

FELIT0023 Rozvoj vztahu s absolventy

Záměr projektu: Rozšíření nabídky pro udržování aktivního vztahu s absolventy

Očekávané přínosy:

 • Dosažení mezinárodního standardu v komunikaci s absolventy
 • Zvýšení prestiže a dobrého jména školy
 • Zvýšení kvality výuky zapojením absolventů
 • Získání kvalitních referencí pro propagaci studia na FEL
 • Zajištění aktivní spolupráce našich absolventů na oponování (vedení) závěrečných prací
 • Zajištění podpory absolventů pro účast v komisích pro obhajoby závěrečných prací
 • Získání statistických informací o uplatnění absolventů
 • Propagace celoživotního vzdělávání (CŽV)
 • Lepší umístění v žebříčcích vysokých škol, z důvodu zlepšené spolupráce s absolventy

Cíle:

 • Navrženo rozšíření nabídky
 • Realizován plnohodnotný portál absolventů

FELIT0024 Elektronická likvidace vyřazeného majetku

Záměr projektu: Vytvoření nástroje pro podporu formální likvidace majetku FEL

Očekávané přínosy:

 • Zlepšení přehledu správy majetku
 • Zjednodušení a zrychlení postupů při likvidaci majetku
 • Srovnání evidence se skutečným stavem

Cíle:

 • Analyzovány požadavky na aplikaci podpory správy majetku
 • Navrženo řešení

FELIT0025 Prezentace VŠKP na webu FEL

Záměr projektu: Vytvoření nástrojů pro zveřejňování a vyhledávání vysokoškolských prací a projektů

Očekávané přínosy:

 • Propagace volných témat dizertačních prací
 • Propagace obhájených dizertačních prací
 • Propagace volných semestrálních projektů (one-semester project)
 • Propagace volných témat bakalářských a diplomových prací
 • Propagace obhájených bakalářských a diplomových prací
 • Posoudit možnosti podpory schvalování témat VŠKP

Cíle:

 • Webová aplikace pro vyhledávání volných témat VŠKP, obhájených VŠKP a vypsaných semestrálních projektů
 • Analýza možnosti elektronické podpory schvalování témat VŠKP

FELIT0026 Vyhledávání pracovníků podle kompetence

Záměr projektu: Nasazení veřejně přístupné aplikace pro vyhledávání pracovníků a pracovišť FEL dle jejich kompetence. Tato aplikace by měla významně zefektivnit navazování vztahů s praxí i mezioborovou spolupráci, například v rámci předmětů FEL.

Očekávané přínosy:

 • Zlepšení spolupráce mezi pracovníky FEL
 • Podpora a rozvoj spolupráce s externími partnery
 • Lepší vnímání fakulty jako instituce otevřené ke spolupráci
 • Zvýšení efektivity komunikace při hledání vhodného partnera

Cíle:

 • Analýza a specifikace zadání pro vývoj aplikace
 • Vývoj a otestování aplikace
 • Nasazení aplikace do rutinního provozu

FELIT0027 Rozšíření akademického portálu (FELSight)

Záměr projektu: Projekt navazuje na výstupy vývoje akademického portálu v rámci RPAPS projektu z roku 2015 a zaměřuje se na rozšíření akademického portálu (FELSight) o další klíčové funkcionality, které vzešly z testování a zpětné vazby uživatelů.

Očekávané přínosy:

 • Zvýšení informačního servisu a kvality dodávaných informací v rámci aplikace
 • Podpoření agendy akademických pracovníků a orientace aplikace také směrem na zaměstnance
 • Usnadnění a zefektivnění komunikace studentů a vyučujících (zejména s dálkovými studenty)
 • Zvýšení přehlednosti a dostupnosti informací také na různých platformách

Cíle:

 • Analýza a specifikace požadavků na rozvoj
 • Vývoj a otestování úprav aplikace
 • Vydání nové verze aplikace a její nasazení do rutinního provozu

FELIT0028 Rozšíření fakultního Moodlu

Záměr projektu: Projekt navazuje na výstupy projektu nasazení celofakultního Moodlu, resp. centralizace informační struktury výuky. V rámci něj byl realizován fakultní Moodle s napojením na externí databáze (KOS, UDB), včetně vývoje vlastních funkcí a rozšíření, které reagují na specifické problémy na fakultě. Následně byly na Moodle migrovány kurzy z různých systémů tak, že v současnou chvíli pokrývá téměř 50% potřeb fakulty. V rámci RPAPS projektu je záměrem rozšířit Moodle o funkcionality, které lépe podporují studenty kombinovaného studia formou nástrojů pro e-learning.

Očekávané přínosy:

 • Modernizace způsobu výuky a podpora pedagogické činnosti na FEL ČVUT
 • Podpora e-learningu studentů kombinované formy studia
 • Zvýšení prestiže fakulty poskytnutím moderních vzdělávacích nástrojů
 • Usnadnění komunikace vyučujících a studentů
 • Automatizace a zefektivnění organizace výuky (správa a vyhodnocení testů aj.)

Cíle:

 • Analýza plánovaných rozšíření
 • Výběr a implementace řešení
 • Odladění a nasazení řešení do rutinního provozu

FELIT0029 Nový procesní portál

Záměr projektu: Vzhledem ke stále širšímu využití stávajícího procesního portálu a narůstající poptávce po možnosti tvorby a editace procesních modelů a související dokumentace přímo uživateli, bylo rozhodnuto o vývoji zcela nového procesního portálu s integrovaným nástrojem pro tvorbu a editaci BPMN diagramů včetně provázání na organizační strukturu a dokumentaci. Na základě požadavku rektorátu rozšířeno o možnost správy a řízení přístupu k modelům podle úrovní organizace - univerzita, rektorát, fakulty a pracoviště, příp. katedry.

Očekávané přínosy:

 • Možnost širšího uplatnění aplikace
 • Aktivnější zapojení všech uživatelů
 • Větší možnosti dalšího rozvoje

Cíle:

 • Nová aplikace procesního portálu s integrovaným nástrojem pro tvorbu a editaci BPMN modelů schopná plně nahradit stávající procesní portál
 • Aplikace nasazena pro účely ČVUT
 • Aplikace ověřena v provozu
vicedean-it/projects/index.txt · Poslední úprava: 2017/04/24 10:21 autor: koci